Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

DSDADutch SELF DEFENSE Arrmy!
Mensen, genoeg is genoeg, als je Nederland lief hebt zoals het was in het verleden en je wilt dat het weer zo wordt sluit je dan bij ons aan. We laten ons land toch niet over nemen door de Islam?
Vraag uw vrienden, kennissen en familie leden. We zoeken mensen die actief zich in willen zetten, maar ook gewoon mensen die achter ons staan en ons willen steunen.
Wij zoeken mensen die net als wij net even een stap verder willen gaan dan Pegida, we zijn niet voor geweld en lossen het natuurlijk liever geweldloos op, maar we lopen er ook niet voor weg.
Meld je dus aan via een PB als je net als wij wilt vechten voor je land als dit nodig is. Ondertussen zijn we in bijna alle provincies vertegenwoordigd en we blijven groeien met jullie hulp. Is er in je provincie nog geen DSDA meldt je dan zeker aan en help deze opzetten.
Wat we kunnen doen is bijvoorbeeld helpen een burgerwacht opzetten als je vind dat dit nodig is in een bepaalde wijk waar de islam over vertegenwoordigd is en dit problemen met de veiligheid voor vrouwen en kinderen geeft.
Dit kan zijn als moeders vinden dat kinderen niet meer veilig naar school kunnen omdat op hun weg zich een AZC bevind. Of je durft als vrouw je hondje niet meer uit te laten vanwege veel hangjongeren die overlast geven.
DUS MELDT U AAN SAMEN STERK VOOR NEDERLAND!
Het 'Dutch Self Defense Army' (DSDA), een club die zich wil opwerpen als beschermer tegen het in hun ogen oprukkende islamextremisme, wil bij de Pegida-demonstratie op de Dam optreden als ordedienst.
De groep werft mensen via Facebook voor een geüniformeerde weerbaarheidsorganisatie, schrijft De Telegraaf. De groep noemt zichzelf 'een verbond van gelijkgestemden die zichzelf willen verdedigen tegen mogelijke onheil en onderdrukking'.

GeenStijl van het Telegraafconcern maakt er weer zei het op een verkapte manier reklame voor

 

Wet van 11 september 1936, houdende voorzieningen omtrent weerkorpsen
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is enkele voorzieningen te treffen omtrent weerkorpsen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. De weerkorpsen

Artikel 1

1.Het is verboden weerkorpsen tot stand te brengen, daarvan deel uit te maken of deze te steunen.
2.Weerkorps is iedere organisatie van particulieren, welke gericht is op of voorbereidt tot het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie in de handhaving van de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare orde en rust.
3.Het verbod van het eerste lid geldt niet voor organisaties, toegelaten bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur. Aan eene toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 2

1.Hij die in strijd handelt met artikel 1, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2.Het feit wordt beschouwd als eene overtreding.
Artikel 3

1.Hij die opzettelijk in strijd handelt met artikel 1, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
2.Het feit wordt beschouwd als een misdrijf.
Artikel 4

Deze wet kan worden aangehaald als 'Wet op de weerkorpsen'.