Glop Agenda op Facebook

weblinks

Toon #
Titel Hits
Doorbraak

Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is, verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak een bijdrage aan – hopelijk – succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen we ons in een brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die – in al haar diversiteit – door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

In het artikel “Doorbraak naar een andere samenleving!” kun je lezen waar Doorbraak voor staat. Onze visie op een reeks specifieke thema’s vind je hier.

Onze belangrijkste doelstelling is het organiseren van mensen om macht op te bouwen voor succesvol verzet. Meer over onze ervaringen daarmee lees je in onze brochure “Zet de wereld op z’n kop, organiseer van onderop!”

Doorbraak bestaat sinds 1 januari 2007. Hier lees je wat over onze geschiedenis en hier vind je een lijst met alle acties en bijeenkomsten die we georganiseerd hebben of waar we sprekers voor geleverd hebben.

Met name de acties in Leiden tegen dwangarbeid hebben al wat succes opgeleverd. Daarover lees je meer in het artikel: “Leids strijdexperiment tegen dwangarbeid werpt eerste vruchten af“.

Klik hier als je met Doorbraak wilt meedoen of ons financieel wilt steunen. Jezelf abonneren op onze digitale nieuwsbrief kan ook: klik dan hier.

366
Indymedia

Indymedia is een netwerk van nieuwssites, opgericht en onderhouden door een wereldwijd netwerk van media-activisten. Indymedia zegt zelf onafhankelijk te zijn van formele machtsinstituten zoals de staat en het is vrij van commercie. Onduidelijk is echter wie Indymedia financiert en welke personen of instanties erachter zitten.

Iedereen met internettoegang kan in principe zelf nieuws op Indymedia publiceren, dankzij een open-publicatiemethode. Anders dan bij Wikinews kunnen de eenmaal gepubliceerde artikelen, enkel door de redactie van Indymedia worden bewerkt of verwijderd. Door de open publicatie wil Indymedia een andere kijk bieden op de wijze waarop nieuws tot stand komt en gecommuniceerd wordt. In oktober 2003 waren er wereldwijd meer dan 125 Indymedia-sites. De Nederlandstalige websites omvatten Indymedia-Nederland, Indymedia-België (tweetalig), Indymedia-West-Vlaanderen, Indymedia-Oost-Vlaanderen en Indymedia-Antwerpen.

401
Joke Kaviaar

* Deze website is gemaakt en wordt bijgehouden door Joke Kaviaar
Poëzie, proza & overig teksten zijn, tenzij anders vermeld, geschreven door Joke Kaviaar. Protestteksten mogen vrij worden overgenomen. Verspreiding ervan is zelfs gewenst!

* This website is made and being kept up to date by Joke Kaviaar
Poetry, prose and other texts are, unless mentioned otherwise, written by Joke Kaviaar. All writings are copyleft. Feel free to spread further!

* Joke Kaviaar is onafhankelijk: geen lid van enig organisatie of partij. Joke Kaviaar zoekt wel regelmatig samenwerking met individuen en organisaties. Dit betekent niet dat deze kunnen worden aangesproken op hetgeen Joke Kaviaar schrijft, doet, of publiceert.

378
ravage-webzine

Ravage was een progressief tijdschrift dat berichtte over acties, campagnes en projecten die zich richten tegen "het kapitaal en militair geweld gedomineerde wereld". Ravage schetste achtergronden en bood een podium voor dwarse meningen. Ravage richtte zich hierbij vooral op progressieve mensen en groepen, met name buitenparlementaire actie- en pressiegroepen. De laatste hoofdredacteur was Alex van Veen, die het project sindsdien heeft voortgezet als online editie (Ravage Digitaal).

376
Kleintje Muurkrant

Per week wordt de digitale versie van Kleintje Muurkrant door een paar duizend mensen geraadpleegd. De redactie stelt deze informatie gratis ter beschikking en dat wil ze zo houden. Deze digitale service kost echter euro's, waaraan we momenteel een tekort hebben. Geld dat tot nu toe opgebracht wordt door de abonnees van de papieren versie van Kleintje Muurkrant. Vind je deze digitale service een goed idee, en wil je dat deze blijft bestaan? Ondersteun het kleintje dan door een abonnement te nemen. Voor minimaal 17,50 euro per jaar krijg je iedere maand een papieren versie toegestuurd en bij voldoende steun blijft de digitale versie op internet verschijnen. Een abonnement kun je nemen door onderstaand formulier in te vullen.

439
Konfrontatie Digitaal

columns en artikelen over linkse politiek

438
Ravotr

Achter de website Ravotr zit een zekere – soms onzekere;) – Peter Storm. Hij woont in Tilburg, is actief in diverse netwerken en organisaties waaronder de Tilburgse Anarcho Sociëteit en de Vrije Bond. Hij maakt ook muziek: gitaar, zang en piano, in tamelijk willekeurige volgorde. En hij schrijft dus: op deze website – waar doorgaans ook mijn elders gepubliceerde artikelen komen te staan -, voor het blad Buiten de Orde, voor de website van Doorbraak en van de Autonomen Den Haag. Hij doet nog wel meer ook, maar dat gaat niet iedereen hier iets aan.

645
Het Nederlands Palestina Komitee

Introductie
Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) is op 15 mei 1969 opgericht. Tot de oprichters behoorden ondermeer Piet Nak, Mahmoud Rabbani en Kees Wagtendonk. Het NPK is een vrijwilligersorganisatie, heeft formeel de stichtings-vorm en is ANBI-erkend, daarover meer hier.

Doelstelling
Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme.

Vanuit die visie streeft het NPK naar versterking van de solidariteit met de Palestijnen.

Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd in het internationaal recht, waaronder het recht op zelfbeschikking, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie.

De eerste stap om te komen tot een rechtvaardige vrede is de beëindiging van de Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Strook van Gaza, en de ontmanteling van de daar aanwezige joodse nederzettingen.

In de visie van het NPK zal duurzame vrede alleen dan mogelijk zijn, wanneer alle huidige bewoners van Israel, de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza, alsmede de Palestijnse vluchtelingen over gelijke rechten beschikken binnen genoemde gebieden.

Het zionistische project in Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking en de vernietiging van de Palestijnse samenleving en dient om die reden bestreden te worden.

Het NPK veroordeelt elke poging om buiten de Palestijnen om over hun toekomst te beslissen. Tevens geldt als uitgangspunt van het NPK, dat alle Palestijnen - binnen en buiten Palestina - een stem dienen te hebben in de besluitvorming omtrent zaken die hun toekomst raken.

Het NPK wil zijn doelstelling realiseren door middel van het verspreiden van informatie, het beïnvloeden van de publieke opninie en de politiek, evenals door middel van materiële en immateriële steun aan de Palestijnen.

456
Vrouwen in het Zwart Nederland

vrouweninhetzwartVrouwen in het Zwart Nederland:

Wat ons in de internationale beweging van Vrouwen in het Zwart verbindt is onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld, waarvan we wensen dat die eens vrij van oorlog en geweld zal zijn.
Ieder vult dat in haar land naar eigen inzicht in. In Nederland zijn wij vooral actief tegen de Israëlische bezetting, de mensenrechtenschendingen en voor vrede in Israël en Palestina.

Tot de dag van vandaag weigeren de Israëlische, Europese en vooral de Amerikaanse overheid te luisteren naar de rechtvaardige eisen van de Palestijnse bevolking en de internationale vredesbeweging.
We zullen onze acties voortzetten tot er een structurele oplossing komt, waarbij Israëliërs en Palestijnen in een rechtvaardige vrede samen kunnen leven. We werken van harte mee aan de geweldloze, zeer effectieve boycotacties van Israëlische apartheidsproducten en zijn voor overheids desinvesteringen en uiteindelijk sancties tot Israël zich aan de het Internationaal recht gaat houden.
Daarom richtten we ons tot de publieke opinie. Op al die pleinen, op straat en in de supermarkt: over de hele wereld staan steeds meer mensen met onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

363
Een Ander Joods Geluid

Missie & visie van Een Ander Joods Geluid

EAJG wil werken aan een ander Israël, dat:

de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert
zijn belang voor de Joodse gemeenschappen in de wereld definieert in termen van menswaardigheid en mensenrechten en aan deze rechten een absolute waarde toekent.
Dat betekent dat Israël:

zijn rol als bezetter beëindigt
stopt met de schendingen van mensenrechten binnen en buiten zijn grenzen
zijn inwoners zowel naar wet als beleid als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde burgers behandelt en daarin geen onderscheid maakt naar religie en af- of herkomst
zijn lidmaatschap van of deelname aan internationale organen verdient op basis van het hanteren van de regels, normen en waarden van die organen.

Waar we staan:

Een Ander Joods Geluid wil de stem zijn van die Joden, die zich actief willen inzetten voor dat andere Israël vanuit:

verbondenheid met en daarom bezorgdheid over Israël, zijn toekomst en zijn voortbestaan
de Joodse humanitaire traditie en geschiedenis
hun onbehagen met een Israël dat zegt te spreken en te handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.

Waar we naar toe willen:

Een Ander Joods Geluid:

focust op het Israëlisch-Palestijnse conflict en de situatie in Israël
mengt zich in zaken die daarmee samenhangen of die door anderen daarbij in het debat worden betrokken
toont zich solidair met de slachtoffers van het conflict
wil zijn bereik verbreden en versterken.
Lees in onze Vraag en Antwoord hoe Een Ander Joods Geluid inhoudelijk denkt over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

381
Follow the Money

ftmFollow the Money is een journalistieke beweging met een glashelder doel: zij doet onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee schade aanrichten aan grote groepen in de samenleving. Ons wapen: radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Follow the money is daarbij ons redactionele Leitmotiv waarbij we ook heel nadrukkelijk mogelijke oplossingen in beeld brengen. Breken en bouwen. Samen met onze (toekomstige) leden gaan we Nederland eerlijker én beter maken.

Samen. Want we willen en kunnen dat niet alleen. Radicaal onafhankelijke journalistiek – zoals Follow the Money die maakt – kan niet bestaan zonder betrokken lezers die naast een financiële bijdrage ook kennis en kunde toevoegen aan de waarheidsvinding en daar deel van gaan uitmaken.

En dit is waar wij als bedrijf en beweging voor staan:

Visie

Waarheidsvinding en duiding door onafhankelijke diepgravende journalistiek is niet alleen een onmisbaar onderdeel van onze democratie, de kracht van de onthulling gecombineerd met de belofte van mogelijke verbetering en innovatie kan zaken in beweging zetten en ten goede keren.

Missie

We streven met een optimistische instelling naar rechtvaardigheid en transparantie in een wereld met schaarse en ongelijk verdeelde rijkdommen waar alles om geld draait. We controleren de macht door geldstromen te volgen, stellen problemen en misstanden in de samenleving aan de kaak, leggen complexe verbanden bloot en dragen oplossingen aan. Bij die zoektocht naar waarheid en in ons streven naar rechtvaardigheid betrekken we onze lezers. Gezamenlijk leveren we een bijdrage aan het herstel van het moreel kompas en helpen we de wereld in positieve zin te veranderen.

440
dewereldmorgen (B)

DeWereldMorgen.be is een gratis nieuwswebsite die eigenzinnige visies op en dieper gravende analyses van de actualiteit biedt. Daarnaast brengen we onderwerpen die buiten de grenzen van de reguliere media vallen, maar die evenzeer relevant zijn of leven in de publieke ruimte.

We maken er een punt van stemmen aan bod te laten komen die je in andere media niet of nauwelijks hoort. Dat doen we zonder commerciële adverteerders. Bij ons dus bewust geen gesponsorde artikels en geen persberichten zoals je die op alle nieuwssites terugvindt.

380
De Vrije

De Vrije is een Anarchistisch Multimedium.De weblog besteedt aandacht aan het Anarchisme in de ruimste zin van het woord

372
anarchistische groep nijmegen 366
De Vrije Bond

 vrijebond De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder hierarchieën, zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren en zonder uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan.
De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.


Anarchisme
Een betere wereld, dat is waar het anarchisme voor staat. Een wereld zonder overheersing en uitbuiting, gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Waarin iedereen vooral zelf kan bepalen hoe zij haar leven wil inrichten. Gebouwd op het beginsel dat ieder mens gelijkwaardig is en recht van spreken en handelen heeft.

430
Kritische Studenten Utrecht

Kritische Studenten Utrecht is een open collectief van studenten dat zich met woord en daad inzet voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streven we naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelen we op democratisch georganiseerd onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Vanuit die visie verdiepen we ons in politieke en maatschappelijke kwesties, organiseren verzet en dragen alternatieven aan. Hiermee stimuleren we de sociale en politieke betrokkenheid van medestudenten om vanuit hun eigen omgeving veranderingen teweeg te brengen.

478
Anarchistische Groep Amsterdam

De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.

De AGA is een collectief zonder hiërarchie. In de tweewekelijkse bijeenkomst worden alle zaken besproken waarmee de groep zich bezighoudt. Dit betreft het maken van actieplannen in geval van problemen op het werk, maar ook het organiseren van bijeenkomsten en het maken en verspreiden van propagandamateriaal. Alle besluiten moeten worden genomen in deze bijeenkomst, waarbij wordt gestreefd naar consensus. Besluiten die buiten deze bijeenkomst van leden worden genomen moeten eerst worden besproken en goedgekeurd. Dit kan het geval zijn wanneer AGA samenwerkt met andere groepen in federatief verband.

De AGA onderhoudt contacten met vergelijkbare basisgroepen in andere plaatsen en werkt regelmatig samen met verschillende antiautoritaire organisaties.

De AGA is aangesloten bij de Vrije Bond

395
Buro Jansen & Janssen 378
Anarchistisch Kollektief Utrecht

een lokaal netwerk van mensen die zich verbonden voelen met het anarchisme.

Bij de tweewekelijkse bijeenkomsten wordt er tijd besteed aan verdieping in de anarchistische theorie en sociale analyses van actuele maatschappelijke thema’s.

Naast het discussieplatform functioneert het kollektief ook als uitwisselingspunt van informatie over acties en campagnes die worden gevoerd vanuit de links autonome beweging. Ook organiseert AK-Utrecht zelf activiteiten zoals infoavonden, de vrije boekenbeurs en zijn leden betrokken bij het organiseren van, en participeren aan demonstraties, picketlines, bezettingen en andere vormen van sociale strijdt.

Bij het kollektief zijn zowel mensen betrokken die relatief nieuw zijn als zij die al wat langer meelopen in de beweging. Er zijn zoveel vormen van anarchisme als er mensen zijn en daarom ligt de nadruk dan ook op het uitwisselen van ideeën en het doorgeven van kennis, zonder dat daar een strak stramien van een bepaalde opvatting omheen zit.

Wil je meer informatie stuur dan een mail naar info@ak-utrecht.nl of vind ons op facebook

378
Autonomen Brabant

Autonomen Brabant is een anarcho/autonome groep die actief is in diverse steden in Noord-Brabant. Wij zijn een groep mensen die samen strijden voor een wereld van solidariteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. We verzetten ons tegen staat en kapitalisme, tegen patriarchaat en witte overheersing, tegen klimaatverandering en dierenleed. Kortweg, een wereld die er behoorlijk anders uit ziet dan de huidige – en beter.

Autonomen Brabant doet dit door middel van actie, door deelname aan en actief oproepen voor manifestaties en demonstraties die in de lijn van onze doelen liggen en vooral door veel stickers, posters, pamfletten en ander propagandamateriaal te verspreiden.

425

Glop op Facebook